top of page
top.png

Podmínky programu Ambasador Scuku

1. Základní pravidla a specifikace programu Ambasador Scuku

 • Provozovatelem programu Ambasador Scuku je provozovatel portálu Scuk.cz, společnost Lokalmarket s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5 – Smíchov, Na Březince 1515/22, PSČ 150 00, IČO: 065 78 632, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 284704 vedenou Městským soudem v Praze; společnost je plátcem DPH; dále jen „Scuk.cz“

 • Scuk.cz nabízí na stránce https://scuk.typeform.com/ambasadori-2024 možnost přihlásit se do programu Ambasador Scuku, který má za cíl podporovat farmáře a výrobce publikováním recenzí členy programu na sociálních sítích. Do programu se mohou přihlásit pouze uživatelé, kteří jsou na Scuk.cz zaregistrovaní.

 • Přihlášení a účast v programu je pro uživatele bezplatná. Odesláním elektronické přihlášky uživatel souhlasí s těmito podmínkami.

 • Program má omezený počet uživatelů, Scuk.cz si tak vyhrazuje právo dle svého uvážení jakoukoliv přihlášku do programu i bez uvedení důvodu zamítnout. O přijetí do programu Scuk.cz informuje uživatele na jeho e-mailovou adresu. Přijetím do programu se uživatel stává Ambasadorem Scuku. Maximální počet Ambasadorů Scuku může Scuk.cz v průběhu času měnit.

 • Každý zájemce o účast v programu Ambasador Scuku musí mít na Scuk.cz zřízený uživatelský účet a nastavit souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Zájemce může být členem programu Ambasador Scuku pouze s jedním takovýmto účtem.

2. Podmínky a výhody členství

 • Ambasadoři Scuku mohou objednávat produkty za zvýhodněných podmínek ve speciální sekci Scuk.cz/ambasador, dále jen „Sekce“, která je dostupná pouze Ambasadorům Scuku. Nabídka a dostupnost produktů je určována jednotlivými prodejci na Scuk.cz, kteří sami rozhodují o výši slevy (cashbacku) i maximálním dostupném množství daných produktů. Platnost kreditů, které Ambasador nákupem ve speciální Sekci obdrží je 30 dní od data připsání. Na nákup se vztahují vedle těchto podmínek také běžné obchodní podmínky Scuk.cz.

 • Ambasador Scuku se zavazuje na každý zakoupený produkt ze Sekce publikovat recenzi na sociálních sítích, přičemž není možné kupovat stejné produkty opakovaně a jen opakovat recenzi, která již byla vytvořena. 

 • Ambasador Scuku může ze Sekce od každého nabízeného produktu nakoupit pouze 1 kus a zároveň maximálně 2 produkty  za 1 týden.

 • Ambasador Scuku se zavazuje publikovat recenzi na každý zakoupený produkt nejpozději 7 dní od převzetí objednaného produktu. Ambasador se Scuku zavazuje k publikování recenze alespoň na 1 svém profilu na sociálních sítích - Instagram, Facebook, Youtube, X, TikTok, Threads. 

 • Ambasador publikování recenze potvrdí v sekci Objednávky ve svém zákaznickém účtu u dané objednávky, kliknutím na tlačítko „Potvrzuji uveřejnění recenze”.

 • V případě, že Ambasador Scuku nepublikuje recenze alespoň 1x měsíčně, může Scuk.cz přistoupit k vyřazení Ambasadora Scuku z programu a zároveň přistoupit k vyúčtování doplatku - výši slevy, kterou Ambasador Scuku při nákupu zlevněných produktů čerpal a na které nepublikoval recenze. Scuk.cz zašle vyúčtování doplatku Ambasadrovi Scuku e-mailem spolu s údaji nutnými k provedení platby, kterou je Ambasador Scuku povinen odeslat do 7 dní od odeslání výzvy k doplatku. V případě nedodržení podmínek a neutraceného cashbacku může Scuk.cz, kredity Ambasadoru Scuku odebrat.

 • Každý Ambasador Scuku obdrží od Scuk.cz unikátní slevový kód, který může šířit spolu s recenzemi. Slevový kód mohou při svém nákupu uplatnit pouze noví zákazníci na svůj první nákup na Scuk.cz. Za každého takto přivedeného zákazníka, který uplatní slevový kód Ambasadora Scuku, obdrží Ambasador Scuku na svůj uživatelský účet na Scuk.cz 50 Kč v kreditech, které může použít jako slevu na svůj další nákup na Scuk.cz. Platnost těchto kreditů je 30 dní od data připsání.

3. Základní parametry recenzí

 • Každá recenze, musí obsahovat odkaz na Scuk.cz na konkrétní recenzovaný produkt. Odkaz, který je nutné uvést u recenze, je dohledatelný na webu Scuk.cz. V případě video recenzí musí být odkaz uvedený pod videem.

 • Každá recenze musí obsahovat hashtag ve tvaru #scukambasador a dále hashtag(y) jednotlivých producentů recenzovaných produktů dle tabulky na.scuk.cz/ambasador-hashtagy.

 • V rámci zveřejnění recenze je potřeba vždy označit i oficiální profil Scuk.cz na dané sociální síti.

 • Každá recenze musí obsahovat alespoň 1 fotografii zakoupeného produktu, pořízenou Ambasadorem Scuku. V případě video recenze musí být zakoupený produkt ve video recenzi samozřejmě vidět.

 • Recenze se mají týkat výhradně zakoupeného produktu,zároveň mohou být doplněny o informace vysvětlující fungování služby Scuk.cz,výdejních míst a rozvozu na adresu či podpory farmářů. Recenze se nemá týkat výhradně fungování webových stránek Scuk.cz, dodání zboží, komunikace Organizátorů, reklamací objednaného zboží apod.

 • Recenze mohou být i negativní. Veškeré publikované recenze musí splňovat základy slušného chování, recenze by měly být podány s respektem k producentům či samotnému Scuku, bez vulgarismů, osočování či zesměšňování. Scuk.cz si vyhrazuje právo posouzení zda recenze splňuje tyto parametry. V případě, že podle posouzení Scuk.cz recenze tyto parametry neplní, upozorní Ambasadora Scuku, přičemž Scuk.cz může požadovat úpravu recenze či její úplné smazání ze sociálních sítí Ambasadora Scuku. Naším cílem rozhodně není cenzurovat negativní recenze, ale věříme, že i negativní recenze se dá podat slušně a s respektem k producentovi.

4. Svolení k užití fotografií a recenzí dle autorského zákona

 • Ambasador Scuku prohlašuje, že u veškerého obsahu publikovaných recenzí je jejich autorem, případně je oprávněný postoupit práva k jejich užití bez jakéhokoli omezení třetí osobě.

 • Ambasador Scuku uděluje tímto Scuk.cz a jednotlivým Prodejcům, kterých se konkrétní recenze týkají, právo k dalšímu užití těchto recenzí, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v účinném znění (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.). Scuk.cz či Prodejci mohou autorské dílo v plném rozsahu, či pouze jeho jakoukoliv část, použít zejména jejich publikováním v materiálech Scuk.cz či Prodejce, jejich zpřístupněním prostřednictvím internetu a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní. 

 • V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy Ambasadora Scuku nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje Ambasador Scuku Scuk.cz i Prodejcům, kterých se recenze týká, svolení s užitím takových osobnostních atributů.

 • Veškerá oprávnění dle tohoto článku, s výjimkou oprávnění k obrazovým záznamům zachycujícím podobiznu Ambasadora Scuku, uděluje Ambasador Scuku bez nároku na jakoukoli odměnu, pro území celého světa a na neomezenou dobu, jakož i bez jakýchkoliv dalších omezení. Využití obrazových záznamů zachycujících podobiznu Ambasadora Scuku je možné pouze po dobu existence Uživatelského účtu na Scuk.cz. O zrušení uživatelského účtu a o vystoupení z programu musí Ambasador Scuku informovat Scuk.cz na e-mail ambasador@scuk.cz.  

 • Publikováním každé recenze Ambasador Scuku potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Scuk.cz a Prodejci, kterého se recenze týká, veškerá práva zmíněná výše v tomto článku a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoliv práva, která by v tom Ambasadorovi Scuku bránila.

 • Pokud se toto prohlášení Ambasadora Scuku ukáže být nepravdivým, je Scuk.cz, či Prodejce, oprávněn požadovat po Ambasadorovi Scuku náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že prohlášení Ambasadora Scuku za pravdivé považoval a použil příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

5. Zrušení přístupu do programu Ambasador Scuku

 • Ambasador Scuku může kdykoliv vystoupit z programu, o tomto kroku informuje Scuk.cz prostřednictvím e-mailu na adresu ambasador@scuk.cz. V případě, že před vystoupením z programu nemá Ambasador Scuku publikované recenze dle těchto podmínek, je povinen je publikovat do 7 dní nebo uhradit Scuk.cz poskytnutou slevu/hodnotu kreditů na zakoupené zboží.

 • Scuk.cz si vyhrazuje právo bez dalšího zrušit členství Ambasadora Scuku v tomto programu a zamezit přístupu do Sekce, a to i bez udání důvodu, zejména jestliže Ambasador Scuku poruší pravidla stanovená v těchto podmínkách, nebo jinak zasáhne do oprávněných zájmů Scuk.cz.

 • Scuk.cz si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit provoz programu Ambasador Scuku.

 • Ambasador Scuku nemá v případě zrušení přístupu do tohoto programu, či zrušení celého programu právo na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani jiné újmy.

6. Závěrečná ustanovení

 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným níže jako „Datum vydání“. Scuk.cz si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tyto podmínky, přičemž Scuk.cz v takovém případě oznámí změnu podmínek Ambasadorům Scuku nejpozději v den nabytí jejich účinnosti a uveřejní nové znění podmínek na Portálu. Pokud Ambasador Scuku nevysloví písemný nesouhlas s novým zněním podmínek, platí, že se s novým zněním podmínek řádně seznámil, akceptuje ho a zavazuje se nové znění podmínek dodržovat. V případě, že Ambasador Scuku neakceptuje nové znění podmínek, oznámí tuto skutečnost e-mailem Scuk.cz na adresu ambasador@scuk.cz, Ambasador Scuku výhody tohoto programu nadále nemůže využívat a z programu bude vyloučen. Tímto krokem nezanikají závazky vyplývající z programu pro Ambasadora Scuku před aktualizací podmínek.

 • Veškerá ustanovení těchto podmínek jsou oddělitelná. V případě, že bude jakékoli ustanovení považováno za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních práv a povinností vyplývajících z těchto podmínek.

 • Nedílnou součástí těchto podmínek jsou obchodní podmínky Scuk.cz dostupné na https://www.scuk.cz/podminky.

  Datum vydání 1. 2. 2024

bottom of page